Auto osiguranje

Šta suštinski znači osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranjem od auto-odgovornosti je pokrivena građansko pravna odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom motornog vozila, što praktično znači da štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila trećem licu, a koje je osigurano od auto-odgovornosti u momentu nastanka štete neće platiti on već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

Da li je mojom polisom auto-odgovornosti pokrivena šteta na mom vozilu?

Ne. Vašom polisom auto-odgovornosti su pokrivene štete koju Vi pričinite upotrebom svog vozila trećim licima.

Ako ja prouzrokujem štetu motornim vozilom čiji nisam vlasnik, ko će tu štetu platiti?

Dejstvo osiguranja auto-odgovornosti se vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja. Dakle, štetu će platiti osiguravajuća kuća koja je izdala polisu auto-odgovornosti za vozilo kojim je šteta pričinjena i koja je važila u momentu nastanka štete, bez obzira ko je njime upravljao.

Do koje visine će osiguravajuće kuće platiti štetu koju ja načinim svojim vozilom koje je osigurano od auto-odgovornosti?

Zakonski je regulisano da najniži iznos na koji se mora ugovoriti osiguranje od auto-odgovornosti za autobuse i teretna vozila jeste 200.000 USD, a za ostala motorna vozila 100.000. Osiguravajuće kuće naplaćuju premiju osiguranja od auto-odgovornosti po Tarifnom sistemu koji je prilagođen navedenim iznosima pokrića. Dakle, osiguravajuća kuća koja Vam je izdala polisu auto-odgovornosti, za Vaš putnički automobil, je u obavezi da nadoknadi štetu, koju vi pričinite svojim automobilom za vreme važenja osiguranja, do iznosa od 100.000 USD po jednom štetnom događaju. Štetu koja prelazi ovaj iznos ćete sami nadoknaditi za razliku između 100.000 USD i stvarne visine štete.

Mogu li i kako da naplatim sopstvenu štetu ako ju je prouzrokovalo vozilo iz inostranstva?

Da. Podnošenjem odštetnog zahteva nekoj domaćoj osiguravajućoj organizaciji. Savetujemo da neposredno nakon saobraćajne nesreće od počinioca štete obezbedite fotokopiju njegove zelene karte kao i uviđaj saobraćajne policije. Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite fotokopiju zelene karte, potrebno je detaljno prepisati sve podatke sa nje, a posebno: broj zelene karte, naziv osiguravajuće kuće koja ju je izdala, period važenja, ime i prezime za koga je izdata i podatke o motornom vozilu za koje je izdata.

Mogu li i kako da naplatim sopstvenu štetu ako ju je prouzrokovalo neregistrovano (neosigurano) vozilo?

Da, ali samo u slučaju ako vozilo koje Vam je pričinilo štetu podleže obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti po Zakonu o osiguranju imovine i lica. Takva vozila su motorna vozila, pre svega: putnički automobili, teretna vozila i autobusi.

Ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravajućih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravajućih kuća kojoj ćete podneti odštetni zahtev.

Mogu li i kako da naplatim sopstvenu štetu ako ju je prouzrokovalo nepoznato vozilo?

Da, ali samo nematerijalnu štetu (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja, itd.) Ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravajućih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravajućih kuća kojoj će tepodneti odštetni zahtev.

Da li uopšte ima opasnosti i koje su ako se osiguram od auto-odgovornosti kod nepouzdanog osiguravača iako možda nudi "bolje" uslove plaćanja premije?

Da, ima opasnosti. Na osnovu aktuelne zakonske regulative, ako organizacija za osiguranje kod koje ste kupili polisu osiguranja od auto-odgovornosti prestane da postoji (što danas nije redak slučaj), dužni ste, u roku od osam dana od dana kada je prestanak organizacije za osiguranje objavljen u sredstvima javnog informisanja, da kupite drugu polisu auto-odgovornosti kod osiguravajuće kuće koja još postoji. Dakle, u ovom slučaju imate dodatni trošak kupovine nove polise. Još je veća opasnost ako ne kupite novu polisu. U tom slučaju, zakonski, dobijate status neosiguranog vozila i štetu koju Vi njime pričinite će najpre nadokanditi Garantni fond Udruženja osiguravajućih organizacija Srbije. Međutim, regresnim postupkom će te na kraju Vi morati platiti celokupnu štetu uz kamatu i ostale troškove.

Pored navedenog, i u slučaju da Vaša osiguravajuća kuća još postoji, ali je nepouzdana, advokati oštećenog često pokreću sudski postupak direktno protiv Vas, čime se izlažete dodatnim sudskim troškovima i troškovima advokata.

Zašto mi je potrebna zelena karta?

Pre izlaska motornog vozila iz Srbije neophodno je obezbediti zelenu kartu za svoje motorno vozilo, koja u svojoj suštini predstavlja polisu osiguranja od auto-odgovornosti u državama članicama sistema zelene karte (sve evropske države). Pri obezbeđenju zelene karte, kod osiguravača koji je prodaje, obavezno treba proveriti da li ona važi za državu ili države koje se planiraju posetiti. Ova zelena karta je uslov ulaska motornim vozilom sa našim registarskim oznakama u planiranu državu (države), u protivnom mora se platiti "granično osiguranje" koje je u osnovi skuplje. Ono što je najbitnije, ukoliko naš državljanin svojim motornim vozilom i svojom krivicom pruzrokuje štetu u posećenoj zemlji, tu štetu neće platiti on, već posredno, domaća osiguravajuća kompanija koja je prodala zelenu kartu. Ovo je osnovni razlog zašto zelenu kartu treba obezbediti kod pouzdanog i međunarodno priznatog domaćeg osiguravača.

Međutim, ukoliko naš državljanin pretrpi štetu u posećenoj državi krivicom državljanina te države, tada zelena karta, formalno, ne igra nikakvu ulogu. Savetujemo da u ovakvim slučajevima obavezno treba obezbediti uviđaj i zapisnik policije posećene države, a nakon toga odmah podneti direktni odštetni zahtev osiguravajućoj kompaniji iz države koja je osigurala odgovornost štetnika, i koja štetu treba da isplati. U ovakvim slučajevima, sigurno da naš oštećeni državljanin može računati na pomoć od strane domaće osiguravajuće kuće koja mu je izdala zelenu kartu pri obradi i naplati štete.

Copyright © 2012 DOZ