O nama

Uobičajene greške sa kojima se potencijalni i stvarni osiguranici susreću jesu kupovina premalog ili prevelikog iznosa osiguranja, čime se na tržištu javlja značajan nivo potrošačkog nezadovoljstva i frustracije, koja onemogućava dinamičniji rast i razvoj tržišta osiguranja. Jedno od rešenja ovog problema, možda i najefikasnije, leži u permanentnom obrazovanju i osposobljavanju svih zaposlenih u osiguranju kao i edukaciji stanovništva i svih privrednih subjekata. Posebnu pažnju treba pokloniti obrazovanju i stručnom usavršavanju agenata osiguranja, posrednika i zastupnika, i svih onih koji pripadaju sferi prodaje i plasmana produkata osiguranja uopšte, naročito životnog osiguranja.

"Društvo Ovlašćenih Zastupnika u osiguranju Srbije" (DOZ) je osnovano 2005 godine kao strukovno, cehovsko udruženje građana čiji je cilj okupljanje ovlašćenih zastupnika u osiguranju radi unapređenja njihovog stručnog znanja, obezbeđivanja odgovarajućeg statusa i poboljšanja položaja u društvu, društvenog ugleda, negovanja i razvijanja poslovne, stručne i lične etike i poslovnog kodeksa struke, te poštovanja zakonitosti u svom radu kao i informisanje i edukaciju građanstva o svrsi i potrebi osiguranja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva DOZ organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja, objavljuje knjige i časopise o zastupanju u osiguranju i marketingu u osiguranju. DOZ pokreće, kreira i vodi web stranicu Društva sa ciljem punog informisanja svog članstva i drugih zainteresovanih o aktivnosti DOZ kao i svim pitanjima vezanim za područje osiguranja u širem smislu. Radi što kvalitetnijeg rada, DOZ sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave osiguranjem i marketingom u osiguranju. DOZ posebno sarađuje sa društvima za osiguranje, njihovim stručnim službama, Narodnom Bankom i državnim organima. DOZ organizuje stručnu obuku i za sve zainteresovane koji žele da se bave poslovima zastupanja u osiguranju u vidu pripreme za polaganje stručnog ispita radi sticanja ovlašćenja Narodne Banke Srbije za zastupanje I posredovanje u osiguranju.

Tržište osiguranja u Republici Srbiji karakteriše: promena tržišnih uslova poslovanja, intenziviranje konkurencije, značajne promene preferencija potrošača, rastuća sofisticiranost tražnje, i razvoj i primena informaciono-komunikacionih tehnologija, kao primarnih izvora budućih diferentnih prednosti. U takvim okolnostima, promene na strani tražnje ili promene na strani konkurencije tj ponude, uslovljavaju sve učesnike na tržištu da reaguju adaptivno ali i proaktivno na nove tržišne izazove.

Pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja - odnos ukupne premije i bruto domaćeg proizvoda i ukupna premija po stanovniku - ukazuju da je Srbija ispod proseka zemalja članica Evropske unije. Učešće premije u bruto domaćem proizvodu u Srbiji je cca 2%, dok je u 25 zemalja članica Evropske unije iznosilo cca 8,3%, a u istočnoevropskim zemaljama oko 3%. Specifičnosti osiguranja života brojne su i veoma značajne. One su i glavni razlog zbog čega se način njihovog plasmana na tržištu mora razlikovati u odnosu na politiku prodaje svih ostalih vidova osiguranja.

Adekvatna obuka prodajnih profesionalaca je neophodna ne samo sa stanovišta potrebe povećanja potfelja i premije osiguranja, već i sa stanovišta širenja kulture osiguranja, kroz pravilnu informisanost i edukaciju potencijalnih osiguranika koji imaju malo informacija, naročito o životnom osiguranju, što dovodi do donošenja pogrešne odluke kod izbora vrste osiguranja i osiguravajuće kuće, a što ima za posledicu negativni uticaj na sferu osiguranja generalno.

Copyright © 2012 DOZ