U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruživanjima  (»Službeni list RS«, br. 51/09),na skupštini udruženja održanoj dan 01.11.2010 g. u Subotici,Voćarska 19 usvojen je novi

S T A T U T

Udruženja"Друштво oвлашћених заступника у осигурању Србије"

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje "ДРУШТВО ОВЛАШЋЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ОСИГУРАЊУ СРБИЈЕ" (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruzenje, osnovano je na neodređeno vreme, kao strukovno udruženje sa ciljem okupljanja ovlašćenih zastupnika u osiguranju radi uvećanja njihovog stručnog znanja,informisanja i edukacije građanstva o svrsi i potrebi osiguranja.

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti osiguranja.
 • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti u skladu sa zakonom.
 • Objavljuje knjige, časopise i druge publikacije o zastupanju u osiguranju i marketingu u osiguranju u skladu sa zakonom.
 • Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživackim projektima iz domena osiguranja i zastupanja u osiguranju.
 • Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave osiguranjem i marketingom u osiguranju.
 • Sarađuje sa društvima za osiguranje, njihovim stručnim službama, Narodnom Bankom, državnim organima vezano za delatnost osiguranja i zastupanja u osiguranju u skladu sa zakonom.
 

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Udruženja je:  "ДРУШТВО ОВЛАШЋЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ОСИГУРАЊУ СРБИЈЕ"

Udruženje ima sedište u Subotici,Voćarska 19.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 4.

 • Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova u skladu sa kriterijumima koje utvrde organi Udruženja.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.
 • Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
 • Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana.Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.
 

Prava obaveze i odgovornosti članstva

Član 5.

Član udruženja ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 • Bira i bude biran u organe Udruženja
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja
 • Plaća članarinu
 • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština:

 • Donosi plan i program rada
 • Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 • Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 • Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 • Bira i razrešava članove Upravnog odbora
 • Usvaja druge opšte akte Udruženja
 • Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
 • Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 9.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika  je ovlašcen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 10.

Upravni odbor:

 • Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja
 • Poverava posebne poslove pojedinim članovima
 • Donosi finansijske odluke
 • Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 11.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada

Član 12.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

 

Član 13.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima iz oblasti osiguranja, ekonomije i marketinga, o čemu odluku donosi Skupština.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 14.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminar i druge oblike obrazovanja iz oblasti osiguranja.

 

Prestanak rada udruženja

Član 15.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

Član 16.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

Član 17.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše: Udruženje građana "DRUŠTVO OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU SRBIJE"  a u pozadini znak na pečatu sa tri artemidina stuba.

 

Član 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno ce se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 19.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

 

 

Predsednik Udruženja

Sabrija  Imamović

Copyright © 2012 DOZ