Osiguranje imovine

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Opšta pravila osiguranja imovine:

 • to je, po pravilu, dobrovoljno osiguranje, 
 • suma osiguranja mora biti realno utvrđena, 
 • iznos naknade iz ugovora o osiguranju ne može biti veći od stvarne štete,
 • iznos naknade ne može biti veći od naznačenog iznosa na polisi (suma osiguranja) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa,
 • pravo iz ugovora o osiguranju može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo interes da se šteta ne dogodi.


Šta može biti predmet osiguranja:

 • građevinski objekat u vlasništvu osiguranika (porodična kuća, stan, pomoćni objekti, ekonomski objekti, vikend-kuća, kao i podne i zidne obloge, stakla na vratima i prozorima, ugrađene instalacije, kotlovi i kaljeve peći, bojleri i sanitarni uređaji u tim objektima),
 • objekti u izgradnji i objekti i oprema u montaži (sav materijal, oprema i svi radovi objekta u izgradnji i mašine, uređaji i instalacije koje se montiraju),
 • stvari domaćinstva, novac i dragocenosti, umetnički predmeti i sl.,
 • imovina pravnih lica i preduzetnika (objekti, postrojenja, oprema, zalihe i novac).


Od kojih rizika se možete osigurati

Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija.

Društva za osiguranje nude različite kombinacije i nivoe pokrića po navedenim rizicima.

Na domaćem tržištu, u okviru osiguranja imovine među stanovništvom najviše je zastupljeno kombinovano osiguranje stvari domaćinstva. Tim osiguranjem se obezbeđuje naknada po osnovu štete nastale usled uništenja ili oštećenja stana, kao i pokretnih stvari i dragocenosti (npr. umetničke slike, novac i sl.) koje se nalaze u stanu, odnosno kući.

 

Da biste ostvarili pravo na naknadu po osnovu ugovora o osiguranju, potrebno je:

 • da se šteta desila u periodu za koji imate pokriće po konkretnoj polisi,
 • da prijavite štetu društvu za osiguranje što pre, a najkasnije u roku predviđenom uslovima osiguranja,
 • da preduzmete mere da ograničite štetne posledice (otklonite i smanjite štetu),
 • da obavestite nadležni organ (policiju, vatrogasce itd.) o nastanku osiguranog slučaja, 
 • da pružite dokaz o pretrpljenoj šteti, 
 • da se prema osiguranoj imovini ponašate pažljivo.

Razmotrite koliku premiju osiguranja plaćate, koji rizici su obuhvaćeni i koliku će vam naknadu za eventualno nastalu štetu isplatiti društvo za osiguranje.

Društvo za osiguranje ima obavezu:

 • da izvrši uviđaj i procenu štete po vašem pozivu,
 • da obračuna štetu i isplati naknadu iz ugovora o osiguranju u roku predviđenom uslovima osiguranja ili zakonom, a najkasnije u roku od 14 dana.

Informišite se kada vaša polisa počinje da važi!

Prilikom izbora društva za osiguranje s kojim ćete sklopiti ugovor o osiguranju imovine obavestite se:

 • pod kojim uslovima, na koju vrednost i od kojih rizika će biti osigurana vaša imovina,
 • koliki je iznos premije osiguranja, koji su uslovi plaćanja, kao i da li je, i pod kojim uslovima, moguća izmena visine premije osiguranja,
 • koliki je maksimalni iznos naknade koji će vam isplatiti društvo za osiguranje u slučaju nastanka štete,
 • da li kao osiguranik učestvujete i koliko u nastaloj šteti,
 • kako i gde možete da raskinete ugovor o osiguranju (koja su vaša prava, a koje obaveze),
 • da li postoje, koliko iznose i ko snosi troškove utvrđivanja postojanja štete, odnosno visine naknade za nastalu štetu,
 • koje su vaše mogućnosti kao osiguranika ukoliko se ne slažete s visinom procenjene štete.
(NBS)

Copyright © 2012 DOZ